นโยบายความเป็นส่วนตัว

การ์เดน ออฟ สยาม (“ร้านค้า”) ให้ความสำคัญในการการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ติดตามข่าวสารของร้านค้า จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อลูกค้าและผุ้ติดต่อร้านค้าได้รับทราบถึงนโยบายของร้านค้าเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดา (“ท่าน”) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ทางร้านค้าเก็บรวยรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อร้านค้า ทางร้านค้าขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ก่อนให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางร้านค้า หากท่านสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ ตลอดจนถึงประกาศและนโยบายอื่นๆ ของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อร้านค้าตามช่องทางการติดต่อที่แสดงอยู่ท้ายประกาศนี้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ลูกค้าของบริษัท ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำการแทนโดยชอยด้วยกฎหมาย
(2) บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลและนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายที่แสดงความจำนงค์ติดตามข่าวสารของร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของร้านค้า หรือเข้าใข้บริการที่สาขาหรือสำนักงานของร้านค้า ทั้งนี้โปรดทราบว่าลิงค์ที่ปรากฎบนทุกแพลตฟอร์มของร้านค้า สามารถนำท่านไปสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ หากท่านประสงค์เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนั้นๆ ทั้งสิ้น ทางร้านค้าขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนั้นๆ ก่อนการเข้าใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางร้านค้าจัดเก็บ รวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยมีอะไรบ้าง?

รายละเอียดส่วนบุคคลและการติดต่อ
เมื่อคุณทำการซื้อหรือพยายามซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ร้านค้าจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นจากท่าน รวมถึงชื่อ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เราเรียกข้อมูลนี้ว่า "ข้อมูลการสั่งซื้อ" และเมื่อร้านค้ากล่าวถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ร้านค้าหมายรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการสั่งซื้อด้วยเช่นกัน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(1) ทางร้านค้าจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าจากร้านค้า และรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP โซนเวลา และคุกกี้บางส่วนที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บแต่ละหน้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านเยี่ยมชม คำค้นหาใดที่อ้างอิงถึงร้านค้าและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านโต้ตอบกับเรา เราเรียกข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัตินี้ว่า “ข้อมูลอุปกรณ์”

สิทธิตามกฎหมายของท่าน
ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลและการติดต่อทั้งหลายเจ้าของข้อมูลสามารถมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ระงับ หรือถอนความยินยอมกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยการแจ้งร้านค้าได้ที่อีเมล์ gardenofsiam@gmail.com หลังจากร้านค้าได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือระงับข้อมูลตามประสงค์ของเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะทำการตอบกลับอีเมล์ถึงเจ้าของข้อมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการแจ้ง

ข้อมูลทางการตลาด
(1) ข้อมูลความเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์
(2) ข้อมูลและความเห็นเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด
(3) การสื่อสารระหว่างร้านค้ากับท่าน

ข้อมูลการเข้าใช้ การขอใช้บริการ และรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้
(1) ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของร้านค้า
(2) ข้อมูลที่สามารถระบุบัญชีผู้ใช้
(3) ขื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
(4) กิจกรรมการใช้งาน

ร้านค้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
ร้านค้าใช้ข้อมูลการสั่งซื้อที่รวบรวมข้อมูลทั่วไปเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ผ่านทางเว็บไซต์ของร้านค้า (รวมถึงการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน การจัดเตรียมการจัดส่ง และการจัดเตรียมใบแจ้งหนี้และ/หรือการยืนยันคำสั่งซื้อ) นอกจากนี้ ร้านค้ายังใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อนี้เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อคัดกรองคำสั่งซื้อ ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่เข้าข่ายผิดปกติ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความสนใจของท่านตามที่ท่านได้เคยให้ข้อมูลไว้กับทางร้านค้า

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ร้านค้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(1) หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลร้านค้า เช่น กรมสรรพากร บริษัทสำนักงานบัญชี กรมการปกครอง
(2) คู่ค้า ตัวแทน ผู้ขาย หรือองค์กรอื่น
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการควบรวมกิจการของร้านค้า ซึ่งร้านค้าอาจต้องมีการโอนสิทธิไปยังกิจการดังกล่าว รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่ร้านค้าจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเพื่อการขายสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การโอนกิจการ ข้อตกลงทางการเงิน การจำหน่ายทรัพย์สินหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินกิจการของร้านค้า
(4) ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ รวมทั้งบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินคืนในกรณีที่ีมีการนำเงินเข้าบัญชีของท่าน
(5) บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่าง ๆ แก่ร้านค้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบทางการตลาด ผู้ให้บริการขนส่ง บริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อแสดงข้อความถึงท่าน และบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของร้านค้า โดยบริษัทโฆษณาภายนอกอาจใช้ข้อมูลประวัติกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อจัดสรรการโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ร้านค้าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของร้านค้า หรือตกลงยินยอมติดตามและรับข่าวสารจากทางร้านค้า ร้านค้าจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นบันทึกของทางร้านค้า เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากท่านขอให้ร้านค้าลบข้อมูล

การรักษาความปลอดภัย
ร้านค้ามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในร้านค้า และมีการบังคับใช้นโยบายอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล และมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยร้านค้ากำหนดให้บุคลากรของร้านค้าและผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงจะต้องจัดให้มีการดูแลรักษาข้อมูลและมีมาตรการที่เหมาะสมในการใช้หรือการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การใช้คุกกี้
ร้านค้าอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของร้านค้า รวมถึงการใช้เว็บไซต์ การทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันของบริษัท การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้ร้านค้าสามารถจดจำท่าน ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่ร้านค้าจะเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน ร้านค้าอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้ร้านค้าเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของร้านค้า หรือช่วยให้ร้านค้าสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้แสดงแก่ท่านมีความเกี่ยวข้องและเป็นสิ่งที่ท่านสนใจ รายละเอียดโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

วิธีการติดต่อบริษัทหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านค้า โปรดติดต่อร้านค้าได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

การ์เดน ออฟ สยาม
49/1 ซอยโชคอำนวย ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0622462697
gardenofsiam@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
ร้านค้าอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยร้านค้าจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบงร้านค้า www.gardenofsiam.com

ฉบับเดือนเมษายน 2567